آماده سازی داده ها
تجزیه و تحلیل هوشمند:

هوش مصنوعی و الگوریتم های داده کاوی، صنعت تحقیقات بازار را در دنیا متحول کرده است. مارکت ویو به معنی واقعی کلمه این تکنولوژی را برای تجزیه و تحلیل داده های خود به منظور بررسی رفتارها و نگرش‌ها و در نهایت ایجاد بینش دقیق از داده های جمع آوری شده به کار میبرد.